ซีพีเอฟร่วมขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

ซีพีเอฟร่วมขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน ปลูกฝังพนักงานทั่วประเทศตอบทนสังคม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานสร้างสรรค์กิจกรรม ที่ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม  มุ่งมั่นรับผิดชอบและตอบแทนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน” เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจพนักงานจิตอาสาของบริษัทที่ทุ่มเททำประโยชน์เพื่อสังคม และสร้างความไว้วางใจของคนในชุมชนในพื้นที่ประกอบการ ขณะเดียวกันยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง     


          นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยึดปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งในเรื่องของความยั่งยืน ประกอบไปด้วยเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่แต่ละส่วนต้องสมดุลกัน การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะเติมเต็มในองค์ประกอบด้านสังคม ซึ่งพนักงานซีพีเอฟทุกคนถือเป็นตัวแทนของบริษัทในการนำขีดความสามารถของซีพีเอฟช่วยกกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ

          นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจไม่ได้ยอมรับกันเพียงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ลูกค้า และผู้บริโภคยังให้ความสำคัญตลอดเส้นทางการผลิต การบริโภค ตลอดจนการกำจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน พนักงานทุกคนในองค์กร จึงต้องมีส่วนร่วมช่วยกันทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ การสนับสนุนเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค การสนับสนุนชุมชนให้สามารถรวมตัวกันจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ซึ่งพนักงานทุกคนถือเป็นตัวแทนของบริษัทฯที่จะต้องช่วยเผยแพร่สิ่งดีๆสู่สังคม 


          ซีพีเอฟ จัดประกวดโครงการ“รางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2559 แต่ละโครงการที่พนักงานซีพีเอฟ จากทุกสายธุรกิจมาร่วมกันคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อร่วมรับผิดชอบสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ 3 เสาหลัก คือ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ” ซึ่งในปี 2561 มีโครงการที่เข้าร่วมประกวด 39 โครงการ ได้รับรางวัล 26 โครงการ ตัดสินโดยคณะกรรมการจากภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน           สำหรับผลการคัดเลือก 26 โครงการที่ได้รับรางวัล แบ่งป็น รางวัลยอดเยี่ยม 5 โครงการ รางวัลดีเด่น 8 โครงการ และรางวัลชมเชย 13 โครงการ โดยรางวัลยอดยี่ยม ประเภทอาหารมั่นคง ได้แก่ “แหล่งเรียนรู้โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง” รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสังคมพึ่งตน ได้แก่ “แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว” รางวัลยอดเยี่ยม ประเภท ดินน้ำป่าคงอยู่ ได้รับรางวัล 3 โครงการ คือ โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร และโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ำประแสเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง ซึ่งสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 10 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย

                                     ————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *