CPF ลงนาม MOU กับ VGreen

CPF ลงนาม MOU กับ VGreen ร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกระดับงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล CPF Run For Charity สู่กิจกรรม “Carbon Neutral Event” และได้รับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

            นายเอกภัท อ่อนศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วีกรีน (VGreen)  คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 7”   โดยมี อบก. ให้การสนับสนุนและให้การรับรองกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รักษ์โลก CPF Run for Charity 2020 ที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2563 เป็น “กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์” หรือ “Carbon Neutral Event” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ ซีพีเอฟ โดย ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ ได้จัดโครงการ เดิน-วิ่ง CPF RUN FOR CHARITY มาอย่างต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและชุมชนรอบสถานประกอบการของซีพีเอฟหันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ พร้อมนำเงินรายได้จากการจัดงานมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศล หรือชุมชนรอบสถานประกอบการ และในปีนี้จะเป็นปีแรกที่ซีพีเอฟได้รับการสนับสนุนจากอบก. เพื่อพัฒนารูปแบบงาน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ที่มีเป้าหมาย เป็นองค์กรต้นแบบปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี 2030  

          .ในการนี้ วีกรีนจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ รวมทั้งให้การสนับสนุน การวิเคราะห์ และเพื่อขอรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการจาก อบก. ต่อไป

ภายใต้โครงการฯ ซีพีเอฟจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ การใช้เสื้อวิ่งที่ทำจากขวดพลาสติก 10 ขวด (Upcycling Running T-Shirt) การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม งดการแจกถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง รวมทั้งจัดการคัดแยกขยะและนำไปจัดการต่อตามกระบวนการ ลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง โดยให้วีกรีนทำหน้าที่ทวนสอบรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดกิจกรรม และนำคาร์บอนเครดิตที่ซีพีเอฟ สะสมไว้ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม (Carbon Offsetting) ให้เท่ากับศูนย์ บริษัทฯ ประมาณการว่า จากการใช้เสื้อวิ่งที่ทำจากขวดพลาสติกกับการจัดกิจกรรมวิ่งรักษ์โลกทั้งหมด 7 ครั้งในปีนี้ จะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 107 ตันคาร์บอน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนตันประมาณ 1,770 ต้น.

                          ——————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *