Winning The Game of Life

“ซัคเซสมอร์”ตอกย้ำ5 ปีแห่งความสำเร็จ

จัดงานใหญ่ “Winning The Game of Life “

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซัคเซสมอร์ ได้เดินตามพันธกิจหลักในการส่งมอบคุณค่าเพื่อยกระดับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตผู้คนหลักล้านคนทั่ว AEC ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลลัพธ์ความสำเร็จด้วยยอดธุรกิจรวม 5 ปี กว่า 7,000 ล้านบาท จนก้าวสู่บริษัทเครือข่ายชั้นนำของประเทศไทย

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์สู่การก่อตั้งธุรกิจว่า เกิดจากแรงบันดาลใจสูงสุดที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้มีความมั่นคงระยะยาว โดยมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าหลัก คือ ช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวและ ช่วยเหลือพัฒนาแปรเปลี่ยนผู้คนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ยกระดับความเป็นผู้นำเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต

การส่งมอบคุณค่าหลักอย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบนโยบายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการส่งมอบคุณค่าให้เป็นจริง         โดยมีแผนงานรองรับในแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์และแผนงานที่คิดและปฏิบัติติต่อเนื่องมา 5 ปี ล้วนแล้วแต่เน้นการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ให้นักธุรกิจสามารถยกระดับความเชื่อมั่น ยกระดับศักยภาพในการเป็นผู้นำ เพื่อยกระดับความสำเร็จให้กับชีวิต

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างธุรกิจให้มีความมั่นคงระยะยาว จึงกำหนด 4 เป้าหมายหลักขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแรงให้กับธุรกิจ ประกอบด้วย 1) สามารถรักษาผู้บริโภคให้กลับมาซื้อสินค้าซ้ำ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพในระดับสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์จนเกิดความประทับใจในแบรนด์ของสินค้าและกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอย่างต่อเนื่อง 2) สามารถยกระดับความสุขและความสำเร็จให้กับนักธุรกิจ ผ่านสถาบันพัฒนาคน Successmore Leadership Academy (SLA) ที่ช่วยยกระดับศักยภาพผู้คนให้สามารถยกระดับความสุขและความสำเร็จได้จริง 3) บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจโดยมีกำไรสุทธิ ที่สามารถใช้เป็นเงินทุนในการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตและมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งการเพิ่มสินค้ารายการใหม่ ๆ การขยายสาขา การสร้างแบรนด์ เป็นต้น 4) การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Value) โดยมีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2 ครั้ง ต่อปี เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลในชนบท การช่วยเหลือสังคมผ่านการพัฒนาจิตใจ การยกระดับภาวะผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ด้วยความเข้าใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อน 4 เป้าหมายหลักให้เป็นจริงส่งผลให้ธุรกิจซัคเซสมอร์เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จนสามารถสร้างยอดธุรกิจรวมได้มากกว่า 7,000 พันล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 5 ปี ตอกย้ำผลลัพธ์การส่งมอบคุณค่าหลักซัคเซสมอร์ว่าเป็นจริง โดยมีจำนวนผู้คนหลายแสนคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีจำนวนนักธุรกิจที่สามารถยกระดับความสุขและความสำเร็จอีกหลายหมื่นคน ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากคุณค่าของซัคเซสมอร์

เพื่อให้พันธกิจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนกลายเป็นจริงได้นั้น ซัคเซสมอร์ได้ขยายวิสัยทัศน์ที่มาจากจิตวิญญาณที่ต้องการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนใน AEC และสร้างตำนานธุรกิจเครือข่ายสัญชาติไทยที่ประสบความสำเร็จ        และได้รับการยอมรับมากที่สุดใน AEC ดังนั้นจึงได้เริ่มต้นขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเมียนมาในปี 2557 ประเทศสปป.ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามในปี 2558 และมุ่งมั่นขยายธุรกิจใน AEC อย่างต่อเนื่อง โดยกำลังจะขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซีย   ในปี 2561 นี้

ด้าน นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด กล่าวว่า การที่บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวางกลยุทธ์และการวางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมมุ่งเน้นระบบการพัฒนาคน “Successmore Leadership Academy” หรือ SLA เป็นหลัก ซึ่งแบรนด์ DNA ของซัคเซสมอร์ คือการเป็นบริษัทที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อในการส่งมอบคุณค่าที่แตกต่างให้แก่ผู้คน ซึ่งนำไปสู่การค้นพบการเรียนรู้ การรับรู้ และนำความรู้ไปใช้จนสามารถ สร้างความสำเร็จผ่านการลงมือทำงานอย่างชาญฉลาด การมีความปรารถนาอันแรงกล้า การมีความฝัน การมีความหวังและการมีทางเลือก เพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากกว่า และเรารู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลง หรือการสร้างความสำเร็จขององค์กรใดก็ตาม มีหลักเดียวกันคือ การพัฒนาคนให้มีความสามารถรอบด้านทั้ง Mindset และ Skill set ดังนั้นเราจึงมีภารกิจหลักในการทำให้คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง จนมีผลลัพธ์ต่อความสำเร็จของชีวิตเปลี่ยนระหว่างเส้นทางของซัคเซสมอร์ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ในปีที่ 1-2 เรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ การสร้างความเชื่อผ่านการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของสองผู้ก่อตั้งและแบรนด์องค์กร ปีที่ 3-4 เรามุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ของผู้คนที่เปลี่ยนชีวิต ผ่านระบบพัฒนาคนที่เป็นเลิศในมาตรฐานระดับโลก และขณะนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5-6 เรามุ่งเน้นการขยายตัวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการยกระดับมาตรฐานแบรนด์ มาตรฐานระบบ มาตรฐานงาน มาตรฐานคนและการปรับสมดุลของโลกออฟไลน์และโลกดิจิทัล

อีกทั้งเป้าหมายในการบริหารองค์กรยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 คือการที่บริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเปอร์เซ็นต์ การเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักทุก ๆ ปี มีผู้คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้กลายเป็นความจริงทิศทางนโยบายเป้าหมายการบริหารในระยะสั้นและระยะยาวนั้น ซัคเซสมอร์มีเป้าหมายระยะสั้นคือเป้าหมายที่วางไว้ปีต่อปี ด้วยการสร้างยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเป้าหมายที่เป็นหลักไมล์วัดการเดินทางขององค์กรสู่ภาพของวิสัยทัศน์ มีตั้งแต่เป้าหมาย 5 ปี     10 ปี และ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งจากขนาดขององค์กร วัดจากตัวเลขยอดธุรกิจและจำนวนคนที่เกี่ยวข้อง โดยเราตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นบริษัทที่กลายเป็นสถาบันอ้างอิงของอุตสาหกรรม นั่นหมายถึงอีก 5 ปีข้างหน้าหากใครก็แล้วแต่ พูดถึงอุตสาหกรรมเครือข่ายในด้านที่ดี เป็นแบบอย่าง เขาต้องเอ่ยถึง บริษัทซัคเซสมอร์อยู่เสมอ และซัคเซสมอร์จะเป็นแบบอย่างขององค์กรที่สร้างการเติบโตและมีความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้การจัดงาน Winning The Game of Life “ชนะเกมชีวิต” เป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองการดำเนินธุรกิจครบ     5 ปี ของซัคเซสมอร์ที่มีการเติบโตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดงานอยู่ 5 ข้อ ดังนี้ 1.เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัท,2.เพื่อรับรู้ความหมายของผลงานแห่งความร่วมแรงร่วมใจ,3.เพื่อแบ่งปันแนวคิดในการสร้างและขยายธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ,4.เพื่อยอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ซัคเซสมอร์ว่าเป็นแบรนด์แห่งความสำเร็จที่มากกว่าและยั่งยืน,และ5.เพื่อปลูกฝังแนวคิดของการเอาชนะเกมภายในตนเองเพื่อสร้างชัยชนะในเกมชีวิต ซึ่งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป ซัคเซสมอร์จะยังคงยืนหยัดเป็นจุดยืนของการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนผ่านการพัฒนาคุณค่าและส่งมอบคุณค่าออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

———————-GEN———————–

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *