CAT แสดงความยินดีกระทรวงดิจิทัลฯ ครบรอบ 3 ปี

แสดงความยินดี:นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (กลางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” จาก พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) หรือ CAT ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม- พระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมือเร็วๆนี้

                                      ———————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *