SUPERBRAND Thai Land 2018

ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย มอบรางวลัซุปเปอร์แบรนด์ประจําปี 2561  ให้กบัสุดยอดแบรนด์ช้ันนําท้ัง 23 แบรนด์ ณ สยามพารากอน

 ซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทยมอบรางวลัซุปเปอร์แบรนด์ประจำปี 2561 ให้กับสุดยอดแบรนด์ ชั้นนำ 23 แบรนด์ที่ไดร้ับการโหวตสูงสุดจากผบู้ริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน โดยพิธีมอบ รางวลัดงักล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และความสําคญัของรางวัลนี้้เปรียบเสมือน รางวลัออสการ์ด้านการสร้างแบรนด์ ณ ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน โดยแบรนด์ที่ไดร้ับการ โหวตให้ได้รับรางวลัซุปเปอร์แบรนด์ในปีนี้ทั้งหมด 23 แบรนด์ได้แก่ …

 AIS, Bangchak, Beger, Blackmores, Chaindrite, Chaingard, Khao Shong, Giffarine, Hi-Kool, Isuzu, Krungsri Auto, Lamina Films, LG, Major Cineplex, Morakot, Muang Thai Life Assurance, Santa Fé, Snake Brand, PEA, Siam Paragon, Twelve Plus, Watsons and Yamaha

          สำหรับสุดยอดแบรนด์แห่งปีที่ไดร้ับคะแนนโหวตสูงสุดของปี 2561 นี้ได้แก่ Siam Paragon โดยรางวลัซุปเปอร์แบรนด์ที่ไดม้อบให้กับแบรนด์ไปแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และวางใจในตัวแบรนด์นั้นๆ ของผบู้ริโภคและส่งผลให้แบรนด์ได้รับรางวัลซุปเปอร์ แบรนด์อันทรงเกียรติในปีนี้ รวมไปถึงความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ของแบรนด์ต่างๆ ใน ประเทศไทยจนได้รับการโหวตจากผู้บริโภคให้ได้รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ประจำปี 2561 ซึ่ง เป็นการตอกยํ้าถึงความสำเร็จอันสูงสุด เนื่องจากรางวัลดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากผู้บริโภครวมทั้งบุคคลในสายงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และตัวแทนคณะกรรมการ อิสระของซุปเปอร์แบรนด์

          สำหรับปี 2561 นี้นับได้ว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จอีกปีหนึ่งของซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทยใน ฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการวัดและการประเมินความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ผ่าน การสำรวจการตลาดจากทั่วประเทศเพื่อคัดสรรแบรนด์ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการ ไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุดเพื่อเขารับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์     

          อย่างไรก็ตามซุปเปอร์แบรนด์มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการ โปรโมทแบรนด์ไทยทั้งในและนอกประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการก้าวเข้าสู่ระดับ นานาชาติให้มากยิ่งขึ้น เราเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่ง ที่มุ่งมั่นและยืนหยัดในการทำงานเพื่อ ผลงานสินค้าแบรนด์ไทยให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 

                                            —————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *