SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

SUN ผู้ผลิตผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” เปิดงาน “งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรยั่งยืน วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

              นายสนิท ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน“งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6”  ว่า บริษัทได้จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ เกษตรกร สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มาเสวนาและแบ่งปันความรู้ในการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ อาทิ บ.ลิสเซินฟิลด์ บ.อีสท์เวสท์ซีด บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ บ.ซินเจนทาครอป บ.ไฮโดรไทย บ.เจียไต๋ บ.คอร์เทวา บ.อกริไซเอนซ์ เป็นต้น จัดบูทแสดงความรู้ด้านการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเชิงลึกในมิติต่างๆ

ทั้งนี้โดยบริษัทมุ่งหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและแก้ปัญหาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมการดำเนินโครงการต่าง ๆ ต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการทำเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น

              สำหรับ งาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” ในปีนี้ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาร่วมงานอย่างคึกคึก ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการบูรณาการนวัตกรรมที่อัจฉริยะสำหรับธุรกิจเกษตร เพื่อให้การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรและแม่นยำ สามารถเชื่อมต่อเกษตรกรรมท้องถิ่น สู่ระบบอุตสาหกรรมโลก สร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

                                                            —————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *