กลุ่มทรู รับรางวัลความยั่งยืนปี’61

กลุ่มทรู รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ยกระดับความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูล ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภทยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ทั้งในส่วนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ลงทุนในตลาดทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งกลุ่มทรู ได้ส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณาตั้งแต่ปี 2559 และได้รับรางวัล 3 ปีต่อเนื่อง เริ่มจากรางวัล Recognition รางวัลดีเด่น และล่าสุด เป็นหนึ่งใน 7 องค์กรที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561

          ทั้งนี้ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์  ได้จัดการมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และมีนโยบายการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ Ceres – ACCA Sustainability Report Criteria ทั้งด้านความสมบูรณ์ (Completeness) คือ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์ และบริบทขององค์กร ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) คือ มีกระบวนการจัดการ  การกำกับดูแล ผลการดำเนินงาน ฯลฯ และด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) ซึ่งต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งในปี 2561 นี้ มีบริษัทส่งรายงานเข้ารับพิจารณารางวัลทั้งสิ้น 100 บริษัท แบ่งรางวัลเป็น 8 ประเภท ได้แก่ รางวัล Award of Sustainable Excellence รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัล Recognition รางวัล Most Improved รางวัล Best SDGs Reporting และรางวัล Best Report Design

                                                  ——————–GEN——————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *