ศูนย์วิจัยยางหนองคาย นำร่องโครงการ โคก หนอง นา โมเดล หวังสร้างต้นแบบการใช้พื้นที่ในสวนยางอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย นำร่องโครงการ โคก หนอง นา โมเดล หวังสร้างต้นแบบการใช้พื้นที่ในสวนยางอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง จัดพิธีเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแปลงต้นแบบโคก หนอง นา โมเดลสำหรับเกษตรชาวสวนยาง ของศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย” หวังสร้างต้นแบบการทำสวนยาง โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย

          นายเกษตร แนบสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการนี้ว่า เพื่อเป็นการสร้างแบบจำลองการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนยางพาราอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถเรียนรู้การสร้างรายได้ระหว่างรอยางเปิดกรีดเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้รับรายได้เสริมจากการทำเกษตรชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ของตนเอง นอกเหนือจากการปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวชนิดเดียว

          ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในแปลงอย่างเป็นระบบ ควบคู่การทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยเน้นการสร้างแหล่งน้ำสาหรับเก็บกักน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ซึ่งทางศูนย์วิจัยยางหนองคาย วางเป้านำร่องพื้นที่สวนยางของ กยท. จังหวัดหนองคาย ใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาการทำสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดความรู้การทำสวนยางในรูปแบบโคก หนอง นา สู่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ต่อไป

                                       ———————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *