Thailand Research Expo 2018

วช.ผนึกพันธมิตรจัดมหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายวิจัยจัดงาน มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)พร้อมมอบรางวัลการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-13 สิงหาคม2561 นี้ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กล่าวว่าวช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย MASCOT ในปีนี้ ได้แก่ น้อง INNO MAN ซึ่งสื่อความหมายหมายถึง ตัวแทนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การจัดงานในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ส่วนกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย 1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อ ได้แก่ 1.1) การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 1.2) การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข 1.3) การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ และ 1.4) การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)

สำหรับกิจกรรามส่วนที่2.คือ ภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย 2.1) นิทรรศการน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.2) นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย ร่วมด้วย “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” และ “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่” 2.3) นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for Community) 2.4) นิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Highlight Stage เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ และกิจกรรม Thailand Research Symposium 2018 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่น ๆ

เลชาธิการวช.ยังได้กล่าวว่ากิจกรรมสำคัญในทุกๆปี เช่นกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561 เป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน และจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานได้อย่างมีความโดดเด่น และมีคุณภาพ ,กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัย ในปีนี้ยังได้จัดให้มีส่วนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับการจัดงานในปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมในไทยแลนด์” และมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

                                                                                     ——————GEN——————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *