ทส.กำชับระวังไฟไหม้ที่กำจัดขยะ

ทส. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ

เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน มีอากาศแห้งแล้งและเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะ โดยเฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการลักลอบเผากำจัดขยะ หรือการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจลุกลามเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะ รวมทั้งสถานที่เก็บกักเชื้อเพลิงขยะ (RDF)  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเพลิงไหม้ในลักษณะนี้พบว่ายากต่อการดับเพลิงและการควบคุมมลพิษเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และก๊าซพิษอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

            นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้มีความห่วงใยต่อเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ มีอากาศร้อนและแล้ง ส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย จึงมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะที่มีปริมาณสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมากและดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อเพลิงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งสถานที่แปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทุกขนาด พร้อมทั้ง ให้มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของสถานที่กำจัดขยะให้มีการเฝ้าระวังและกำชับให้มีการเดินตรวจและหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในบริเวณและโดยรอบพื้นที่ รวมทั้งการลักลอบเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจลุกลามมายังสถานที่กำจัดขยะดังกล่าว

          นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่กำจัดขยะ พบสิ่งผิดปกติต่าง ๆ เช่น มีควันหรือกลิ่นเหม็นไหม้ มีไอน้ำร้อนลอยตัวขึ้นมาจากชั้นขยะมากผิดปกติ ท่อระบายอากาศในแนวตั้งมีลักษณะโค้งงอเนื่องจากความร้อนในบ่อกำจัดขยะ หรือมีน้ำมันสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มไหลออกมาจากบ่อกำจัดขยะ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว และหากพบเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ ให้ดำเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยทันที เพื่อร่วมกันระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้ง คพ. ที่สายด่วน 1650 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ของท่าน เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ต่อไป

                                   ————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *