AIA เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าทำธุรกรรมหลีกเลี่ยงแพร่เชื่อโควิด

เอไอเอ ประเทศไทย อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการทำธุรกรรม ผ่านช่องทางพิเศษเพิ่มเติม AIA Call Center ที่หมายเลข 02-353-8483 เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID

        เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ รวมถึงเพื่อสุขอนามัยของลูกค้าเอไอเอทุกท่าน เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้จัดเตรียมช่องทางพิเศษเพิ่มเติม AIA Call Center ที่หมายเลข 02-353-8483 เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ลูกค้าเอไอเอในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ณ อาคารเอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าบริษัทจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฎิบัติงาน ดังนี้

        1.เกี่ยวกับการให้บริการผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ (AIA Customer Service Center) เช่น กู้มูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ การเบิกเงินปันผล และการเบิกเงินคืนสะสมตามเงื่อนไข ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อเพื่อรับบริการผ่านช่องทางพิเศษเพิ่มเติม AIA Call Center ที่หมายเลข 02-353-8483 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์จะทำการตรวจสอบข้อมูลความเป็นเจ้าของกรมธรรม์พร้อมบันทึกเทปการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ และดำเนินการตามขั้นตอนภายในของทางเอไอเอ แทนการที่ลูกค้าต้องเดินทางมายังเอไอเอด้วยตนเอง ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

                2. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ (AIA Customer Service Center) ทำรายการตามที่เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์บันทึกความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยไว้ หลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย ผ่านระบบ AIA PAY เท่านั้น โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รับเรื่อง1.งานที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมายังอาคารเอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ด้วยตัวเองนั้น เอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) อย่างเข้มงวด อาทิเช่น การเพิ่มรอบทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 2 ชั่วโมง การบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ทั่วอาคาร การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร การบริการพนักงานกดลิฟต์ขึ้น-ลงภายในอาคาร และการล้างเครื่องปรับอากาศในอาคารด้วยขั้นตอนมาตรฐานเป็นประจำ

          เอไอเอ ประเทศไทย มุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะการแพร่กระจายของโรค COVID-19 เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ตัวแทน และพนักงานเอไอเอ อย่างสูงสุด เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (COVID-19) ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

                                     —————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.