‘Triple I’แจงแผนธุรกิจปี63

ทริพเพิลไอ แจงผลการดำเนินงานปี62 เติบโต 10%พร้อมกางแผนธุรกิจปี2563 พร้อมต่อยอดธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่ๆ

ทริพเพิลไอ แจงผลการดำเนินงานปี62 เติบโต 10% พร้อมกางแผนธุรกิจปี 63 เร่งขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรใหม่ หวังเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจโลจิสติกส์ นอกจากนั้นเตรียมสร้างรายได้เพิ่มจากการเพิ่มปริมาณการใช้, ขยายฐานลูกค้า และลดต้นทุน แต่ยังหวั่นไวรัสโควิด-19 กระทบรายได้ธุรกิจ

          นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททริพเพิลไอ โลจิสติกส์ (มหาชน)หรือ IIIเปิดเผยว่า ปี 2562 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 164.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่รายได้ในปี 2562 อยู่ที่ 2,712 ล้านบาท ลดลง 2.1% เป็นผลมาจากธุรกิจโลจิสติกส์ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ไม่คึกคักมากนัก ขณะเดียวกันยอดขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทยังลดลง 2% สอดรับภาคการส่งออกที่มีตัวเลขติดลบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% ทุกปี แต่ในปี 2563 ภาคอุตสาหกรรมยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องประเมินสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จบลงเสียก่อนว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างอัตราเติบโตได้เท่าใดในปี 2563

          สำหรับกลยุทธ์ในปี 2563 ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจ3ปี คือปี2562-2564 โดยมีเป้าหมายว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ผลการดำเนินาในปี2562 รวมทั้งได้ทบทวนและปรับปรุงแผนธุรกิจในปี2563 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนด 2 กลยุทธ์หลักคือการการเติบโตไปกับพันธมิตร และการเติบโตไปกับลูกค้า โดยมี 4 กลุ่มธุรกิจหลัก   

          ทั้งนี้ประกอบด้วยการสร้างรายได้เพิ่มจากการเพิ่มปริมาณการใช้บริการลูกค้าในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านโลจิสติกส์ใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการต่อยอดฐานลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ ผ่านการวางแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ร่วมกับลูกค้า

          นอกจากนี้ บริษัทฯยังเตรียมการขยายฐานพันธมิตรใหม่ สำหรับธุรกิจการเป็นตัวแทนสายการบิน ตัวแทนสายเรือ รวมถึงพันธมิตรด้านการให้บริการโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การขนส่งสินค้าทางบก ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนสายการบินให้กับกลุ่ม Air Asia นั้น จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน TLP-TH ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน และบริการโลจิสติกส์อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย โดยในปัจจุบันมีสายการบินในกลุ่มทั้งหมด 9 สาย จากเดิมที่ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนขายระวางสินค้าให้กับสายการบินเฉพาะ Thai AirAsia และ Thai AirAsia X เท่านั้น

          การลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีบริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศขาออกจากประเทศไทยสำหรับสายการบินในกลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย เช่น Malaysia AirAsia, Malaysia AirAsia X, Indonesia AirAsia, AirAsia Philippines ซึ่งมีเส้นทางการบินมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก Thai AirAsia และ Thai AirAsia X ที่ได้ให้บริการมาก่อนหน้า รวมถึงจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสเพิ่มปริมาณการให้บริการคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองให้แก่สายการบินดังกล่าวด้วย

          ขณะเดียวกัน บริษัทได้เตรียมการขยายฐานลูกค้าใหม่ สำหรับธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยเน้น การเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร (Triple i Solution) โดยมีลูกค้าเป้าหมาย เป็นกลุ่มลูกค้าที่นำเข้าสินค้าประเภทสุขภาพ ความงาม ยา รวมไปถึงกลุ่มลูกค้า E-Commerce และกลุ่มลูกค้าประเภท B2C ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ที่หลากหลาย เชื่อมต่อกันตั้งแต่การใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การใช้บริการด้านคลังสินค้า ไปจนถึงการกระจายสินค้าในประเทศ โดย         ลักษณะการใช้บริการของลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีปริมาณการขนส่งต่อครั้งไม่มาก แต่มีปริมาณความถี่ในการใช้บริการสูง จึงสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้าของทางบริษัท ที่ไม่ได้เน้นรายได้จากการจัดเก็บสินค้า แต่เน้นการสร้างรายได้จากการให้บริการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมการบริหารต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการทำกำไรขั้นต้น โดยการทำงานที่มีการเชื่อมโยงแบบบูรณาการกันมากขึ้นของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเคมี และสินค้าอันตราย รวมทั้งมีแผนการขยายธุรกิจใหม่ด้านโลจิสติกส์ในรูปแบบการเข้าซื้อกิจการและร่วมลงทุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันในปี2563 บริษัทได้ตั้งกลุ่มธุรกิจ Business Development เพื่อขยายธุรกิจใหม่ด้สนโลจิสติกส์ในรูปแบบการเข้าซื้อกิจการและการ่วมทุนตลอดจนการต่อยอดธุรกิจสู่รูปแบบ ดิจิคตอลแพลตฟอร์ม

          ส่วนแผนขยายธุรกิจใหม่ ในปี 2563  บริษัท มีเป้าหมายดังนี้ 1.ต่อยอดขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรร่วมค้า : จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่นอกจากจะมีผลการดำเนินงานที่ดีแล้ว พันธมิตรที่ทางบริษัทสนใจลงทุนนั้น จะต้องมีรูปแบบธุรกิจ มีจุดแข็ง ที่สามารถส่งเสริมกับศักยภาพและสนับสนุนด้านยุทธศาสต์ให้แก่ทางบริษัทให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นได้ว่า พันธมิตรที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในช่วงที่ผ่านมา เช่น DGP Singapore และ Around Logistics มีผลการดำเนินงานที่ดี

          ทางบริษัทเห็นว่ายังมีโอกาสในการต่อยอดขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรดังกล่าวได้เพิ่มเติมขึ้น โดยในปีนี้บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนเพิ่มเติม ในธุรกิจของพันธมิตร ซึ่งเป็นส่วนที่ทางบริษัทยังไม่ได้ร่วมลงทุนในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนารูปแบบบริการด้านโลจิสติกส์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น บริษัทมีการร่วมมือกับ TLP-TH พัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับภูมิภาคในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การขนส่งสินค้าทางอากาศแบบ Same Day Asia เป็นต้น

            2.ขยายขอบเขตการให้บริการโลจิสติกส์ : บริษัทมีความสนใจในการขยายรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ที่ในปัจจุบันทางบริษัทมีอยู่ และเห็นว่ามีโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้แก่บริษัท เช่น การให้บริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน ในส่วนบริการอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการให้บริการคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน  การให้บริการด้านโลจิสติก์ในลักษณะ Project Cargo Handling  การให้บริการด้านการขนส่งทางบกทั้งในระบบรางและระบบรถขนส่ง เป็นต้น

            3.การพัฒนารูปแบบบริการด้านโลจิสติกส์ด้วย Digital Platform : การขยายตัวของตลาด E-commerce ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบธุรกิจในลักษณะ B2C เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์มีความหลากหลาย และแตกต่างไปจากรูปแบบการบริการด้านโลจิสติกส์ในช่วงก่อน โดยเห็นได้จาก ปริมาณการขนส่งจะน้อยลง ในขณะที่มีความถี่ในการใช้บริการเพิ่มขึ้นมาก ความคาดหวังในเรื่องความเร็วในการขนส่งมีมากขึ้น

          รวมถึง การให้บริการโลจิสติกส์จะมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ของการค้าขายในลักษณะ On-Line Marketing เช่น การจัดการเรื่องการสั่งซื้อ การชำระเงิน เป็นต้น ทางบริษัทจึงให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบบริการด้านโลจิสติกส์ใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตรที่มีความชำนาญในเรื่องการพัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ เพื่อพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลายครอบคลุมและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

                                        ————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.