ยูนิ.ชาร์ม จัดกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก”มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อทุกคน

บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กมามี่โพโค (MamyPoko) ผ้าอนามัยโซฟี (Sofy) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นเสริมซึมซับไลฟ์รี่ (Lifree) และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Unicharm Pet) เดินหน้าส่งเสริม ผลักดัน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรม ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน ซึ่งทุกคนสามารถรักและแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเอง พร้อมกับมีจิตใจที่เห็นผู้แก่ผู้อื่นและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในสังคมไทยให้ดีขึ้น ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคมและโลกไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยมีคุณ บีม กวี ตันจรารักษ์ พร้อมครอบครัว พรีเซนเตอร์มามี่โพโค ร่วมสร้างสีสันในงาน ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์

มร.ทาดาชิ นาคาอิ (Mr. Tadashi Nakai) ผู้บริหารระดับสูง บริษัทยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความคาดหวังในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมศักยภาพของตนเอง  การเห็นคุณค่าในความสามารถและโอกาสที่เรามีในการทำสิ่งที่ดีเพื่อโลกใบนี้ นั่นคือ Love Your Possibilities ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา ‘NOLA&DOLA’ (Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities) ที่มุ่งมั่นให้ทุกคนปลดเปลื้องสิ่งต่างๆ ที่รู้สึกเป็นภาระในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้ชีวิตได้ตามความฝันอย่างมีความสุข เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม พร้อมส่งต่อความรักและการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยดูแลผู้บริโภคทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชำระแบบเปียก หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสัตว์เลี้ยง”

ซึ่งที่ผ่านมายูนิ.ชาร์ม ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและโลกของเราอย่างต่อเนื่อง อาทิ ติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน โดยเรามีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่บริษัท RE100* (Renewable Energy )  ภายในปี 2030 ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสนับสนุน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) เพื่อสร้างป่าที่สมบูรณ์ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนโดยรอบ พร้อมลดอัตราการเกิดไฟป่า และปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งเสริมวิธีดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วย และลดภาระของผู้ดูแล โดยร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัครด้านสุขภาพประจำตำบล (อสม) สอนวิธีการดูแล และการสวมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วย ผู้ดูแล สอนทำน้ำยาล้างจานและสมุนไพรไล่ยุงให้กับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้เสริม และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในชุมชน ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการ รีไซเคิล พร้อมส่งมอบถังขยะให้กับโรงเรียนในชุมชนโดยรอบ 

และเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย EPR ( Extended Producer Responsibility)  ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) ได้ ดำเนินการจัดการปัญหาขยะจากต้นทางอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น ลดปริมาณความหนาของถุง ลดหูหิ้ว ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ เพิ่มสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล  PIR (Post-Industrial Recycled) และ PCR (Post-Consumer Recycled) การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%  รวมถึงการส่งชิ้นงานผ้าอ้อม และผ้าอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมฝุ่นที่เกิดขึ้น (Dust collector) ไปรีไซเคิลเป็นทรายแมว ตลอดจนจัดการปัญหาขยะปลายน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาจัด “โครงการเรียกคืนขยะบรรจุภัณฑ์” เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะ และร่วมมือกับคู่ค้า SCGP คัดแยกขยะกระดาษเพื่อส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง

“ยูนิ.ชาร์ม เชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมและโลกได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ทั้งลดการเกิดขยะ การประหยัดพลังงาน การเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างมีจิตสำนึก และสนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการลงมือกระทำสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกใบนี้ได้ในอนาคต ขอเพียงเรามุ่งมั่น ตั้งใจ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป” มร.ทาดาชิ นาคาอิ กล่าวเพิ่มเติม

โดยกิจกรรม “ยูนิ.ชาร์ม Love Your Possibilities เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและโลกใบนี้ไปด้วยกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คืนพลังให้โลก และส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม อาทิ โซนแนะนำผลิตภัณฑ์ Eco-Friendly ได้แก่ Sofy Natural Love ผ้าอนามัยที่อ่อนโยนต่อผิวด้วยสัมผัสนุ่มนวลจากธรรมชาติ ลดสารฟอกขาว ลดพลาสติก ใช้ห่อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล Deo-Toilet ผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่แห้งไวไม่ติดเท้าแมว พร้อมแผ่นรองซับที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย ลดการเกิดกลิ่นในห้องปิด และยังช่วยลดปริมาณขยะ ลดฝุ่น เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว ไลฟ์รี่ ชุดกางเกงในซึมซับปัสสาวะ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งมอบความสุขในการใช้ชีวิต โดยใช้คู่กับกางเกงอนามัยชนิดซักและใช้ซ้ำได้ พร้อมแผ่นเสริมซึมซับ ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้ผ้าอ้อมตัวนอกได้อีกทางหนึ่ง และ MamyPoko AntiMos Pants กับครั้งแรกของนวัตกรรมผ้าอ้อมกันยุงจากมามี่โพโค ที่มาพร้อมกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดไข้เลือดออกในเด็กไทย โซนจัดแสดงนิทรรศการไลน์ผลิตภัณฑ์ แนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของยูนิชาร์ม ที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปของ “ชาร์ม ริง” อันโดดเด่น, โซนกิจกรรมพิเศษที่ให้ทุกคนสามารถบอกรักษ์ให้โลกรู้ได้ทันทีผ่าน Digital Canvas พื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์บนจอ LED Wall ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสร้างโลกสีเขียวที่น่าสนใจอีกมากมาย 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิ.ชาร์มได้ทางเว็บไซต์ www.unicharm.co.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *