บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน Corporate Governance Day 2023ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ร่วมเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2566 หรือ CG Day 2023 ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนกรุงเทพกรีฑา ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ ส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กรทั้ง 4 ด้าน คือ ความเป็นมืออาชีพ การมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมที่ดีให้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นกุญแจที่สำคัญในการนำพา บี.กริม เพาเวอร์ ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการเติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กล่าวว่า กิจกรรมนี้บี.กริม เพาเวอร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในองค์กร ให้ได้รับทราบถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อนให้บี.กริม เพาเวอร์เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


สำหรับการจัดงาน CG Day 2023 ในครั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้ เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค มาให้ความรู้ในเรื่อง “CG and Digital Transformation”
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “Fraud Risk related to IT and Financial Application” เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ ฯลฯ โดยมีพนักงานจากหน่วยงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *