CPF ติดปีกธุรกิจคู่ค้าต่อเนื่อง เสริมแกร่งการเงิน พลิกโอกาสเพิ่มขีดความสามารถ เติบโตไปด้วยกัน 


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF
 ต่อยอดความสำเร็จโครงการ Faster Payment  ช่วยคู่ค้า SME ได้รับเครดิตเทอมภายใน 30 วัน ขยายผลจับมือกับธนาคารกรุงเทพ ดำเนิน โครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง…เคียงข้างคู่ค้า” ดูแล คู่ค้าธุรกิจของ CPF กว่าหมื่นบริษัท ได้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำสะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตไปด้วยกัน 

          ในระหว่างที่ทั่วโลกอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 กลับต้องเผชิญกับผลกระทบจากสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่กลายเป็น “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีขีดจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อปรับตัวรับความท้าทายใหม่ๆ   

          CPF มีความมุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่ค้าในการผลิตและจัดหาสินค้าวัตถุดิบและบริการให้กับบริษัทฯ มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 CPF ได้ดำเนินโครงการ Faster Payment มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของคู่ค้า SME กว่า 6,500 รายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้รวดเร็ว เสริมแกร่งคู่ค้าให้สามารถรักษากิจการก้าวข้ามวิกฤตโควิดได้ 

          ธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า CPF นับเป็นบริษัทรายแรกๆ ที่นำศักยภาพของบริษัทฯ มาดูแลและช่วยเหลือคู่ค้าธุรกิจ SME ในช่วงเกิดโควิด-19 ผ่านการดำเนินโครงการ Faster Payment ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา เป็นการปรับลดระยะเวลาในการชำระค่าสินค้าและบริการ (เครดิตเทอม) ให้อยู่ภายใน 30 วัน เพื่อให้คู่ค้า SME จำนวน 6,500 รายได้มีเงินหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินงานเร็วขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากรายได้ที่หายไป ซึ่งได้ผลตอบรับจากคู่ค้าดีมาก  ซีพีเอฟจึงได้ขยายผลส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยผนึกพลังกับธนาคารกรุงเทพ ริเริ่ม โครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง…เคียงข้างคู่ค้า” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจรวมกว่า 10,000 บริษัทได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่ายขึ้น ช่วยติดปีกคู่ค้าธุรกิจของ CPF ที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะขาดปัจจัยด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขการกู้  

          “CPF ได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพพัฒนาออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการคู่ค้า CPF โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบได้สะดวกขึ้น และได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งมีส่วนช่วยให้กิจการของคู่ค้ามีต้นทุนด้านการเงินที่ลดลง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อีกทางหนึ่ง” ธิดารัตน์กล่าว  

          ขณะนี้ โครงการฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้น กำลังเปิดรับสมัครคู่ค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยคู่ค้าธุรกิจไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะ CPF ช่วยตรวจสอบข้อมูลยอดการซื้อขายตลอดทั้งปีของคู่ค้าให้กับธนาคาร ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดระยะเวลาการพิจารณาลง และคู่ค้ายังสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อได้สูงถึงร้อยละ 90 ของมูลค่ายอดขายกับ CPF ตลอดทั้งปี นับว่าเป็นเป็นวงเงินกู้ที่สูงกว่าลูกค้าโดยทั่วโป สร้างความคล่องตัวทางการเงินให้แก่กิจการของคู่ค้ามากขึ้น 

          ธิดารัตน์ยังกล่าวเสริมว่า โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่สะดวกขึ้น เป็นกุญแจที่สำคัญหนุนให้คู่ค้า CPF มีความแข็งแกร่งขึ้น สร้างโอกาสที่ดีในการปรับตัวรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังในการขยายฐานการตลาดและลูกค้าใหม่ๆ เติบโตสู่การเป็นองค์กรระดับประเทศและระดับโลกต่อไป  

          จุฑามาศ ปลื้มจิตติ์ บริษัท ธาร ธรา ธัญญา จำกัด คู่ค้าแกลบให้ฟาร์มไก่กระทง กล่าวว่า บริษัทได้รับผลกระทบเหมือนกับธุรกิจ SME รายอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเข้าถึงแหล่งทุนในระบบยากมากและเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินสดหมุนเวียนเป็นหลัก บริษัทฯ จึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการช่วยเสริมสภาพคล่องทั้ง 2 โครงการของ CPF ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มีกระแสเงินสดแข็งแรงขึ้น จากการเข้าถึงแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

          มัณทิตา ทับเอี่ยม บริษัท เซเว่นเลคส์ อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า โครงการของซีพีเอฟช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มีความคล่องตัวทางการเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้เร็ว สามารถนำเงินไปต่อยอดธุรกิจหรือลงทุนใหม่ได้เร็วขึน ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพราะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งลำพัง SME ทำเองได้ยากมาก 

          บรรเจิด สุขวิวัฒน์ ผู้จัดส่งแกลบให้ CPF  กล่าวว่า ธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรต้องอาศัยความคล่องตัวของกระแสเงินสดสูงมาก โครงการของซีพีเอฟจึงตอบโจทย์ความต้องการของ SME ได้ดี เป็นการติดปีกให้ SME มีศักยภาพเติบโตได้อย่างมั่นคง

                                         ————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *