DMT โชว์ศักยภาพ คว้าใบประกาศรับรอง ISO ด้านระบบการบริหารงานและสิ่งแวดล้อม

DMT โชว์ศักยภาพ คว้าใบประกาศรับรอง ISO ด้านระบบการบริหารงานและสิ่งแวดล้อม

DMT รับรางววัล:นายธานินทร์ พานิชชีวะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง  เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐาน ISO ทางด้านระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 :2015 และ  การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001  : 2015 จากนายมนตรี  ตั้งเติมสิริกุล (ขวา)  ผู้จัดการทั่วไป CBE and SGS Academy บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เมื่อเร็วๆนี้  

                                —————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.